Редакційна колегія журналу «Україна: аспекти праці»

Т. М. Кір’ян, к.е.н., професор, заслужений економіст України, директор НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та НАН України; шеф-редактор журналу «Україна: аспекти праці»

О. М. Варецька, к.е.н., ст.н.с., НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та НАН України; головний редактор журналу «Україна: аспекти праці»

В. Е. Адаменко, генеральний директор інформаційно-консультаційної фірми «Праця», головний редактор газети «Демократична Україна», Голова Української Гільдії редакторів ЗМІ

І. Ф. Гнибіденко, д.е.н. професор, кафедра управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

О. А. Грішнова, д.е.н., професор, КНУ імені Тараса Шевченка

Г. А. Дмитренко, д.е.н., професор, Університет менеджменту освіти НА педагогічних наук України

Л. М. Ємельяненко, д.е.н., доцент, кафедра макроекономіки та державного управління ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Л. І. Ільчук, к.п.н., доцент, НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та НАН України

А. М. Колот,  д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, проректор з науково-педагогічної роботи, директор Інституту соціально-трудових відносин ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Т. А. Костишина, д.е.н., професор, завідувачка кафедри управління персоналом та економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський  університет економіки і торгівлі»

Ю. Н. Куліков, д.е.н., професор, Одеський національний економічний університет

Е. М. Лібанова, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

Л. С. Лісогор, д.е.н., Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

Г. С. Лопушняк, д.е.н., професор,  кафедра управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

О. Ф. Новікова, д.е.н., професор, Інститут економіки промисловості

І. Л. Петрова, д.е.н., професор, Університет економіки і права «КРОК»

М. Д. Романюк, д.е.н., професор, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника

У. Я. Садова, д.е.н., ст. н с., завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, Інститут регіональних досліджень НАН України

С. О. Цимбалюк, д.е.н, доцент, кафедра управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Л. П. Червінська, д.е.н., професор, кафедра управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


О. Терещенко — заступник головного редактора
Д. Верба, к.е.н. — науковий редактор
Н. Путівкіна —літературний редактор, коректор
Т. Пташук — дизайн, комп’ютерна верстка