Вимоги до статей

Рукопис надсилається до редакції на електронну адресу prat1@i.ua.
До статті додаються:

  • сканована рецензія;
  • відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце роботи, посада, науковий ступінь, домашня та службова адреси, електронна адреса, контактні телефони.

Вимоги до змісту.

Зміст статті має відповідати науковій специфіці журналу. Відповідно до вимог ВАК стаття має містити такі складові:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
  • постановка завдання;
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки за результатами проведеного дослідження та перспективи дальших розвідок.

Вимоги до оформлення.

Обсяг статті — 10–14 сторінок. Шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал — 1,5 (у таблицях міжрядковий інтервал — 1,0), усі поля — 2 см. Назва файлу — прізвище латинськими літерами; збереження — у форматі doc.

Назва статті — по центру (кегль 14, шрифт напівжирний, курсив, великі літери). Далі через один порожній рядок праворуч — ініціал та повністю прізвище (кегль 14, шрифт напівжирний, великі літери). Наступний рядок праворуч — повністю науковий ступінь (кегль 14, шрифт напівжирний, курсив, малі літери). Наступний рядок праворуч — повністю місце роботи (кегль 14, шрифт напівжирний, курсив, малі літери). Наступний рядок праворуч — вказати місто, в якому розташована установа (університет, НДІ тощо), якщо в самій її назві воно не зазначено (кегль 14, шрифт напівжирний, курсив, малі літери).

Анотація (обсяг — 3-4 речення, англійською мовою – до 100 слів, кегль 12, курсив) — українською, російською й англійською мовами (без заголовка «Анотація»); ключові слова — українською.
Анотації повинні бути: інформативними, структурованими, змістовними, містити конкретизацію авторського внеску.

Рисунки, таблиці, графіки та діаграми подаються у вигляді, в якому можливе редагування (Word, Excel 98–2003). Не допускається розміщення у статті сканованих з інших видань таблиць, графіків, діаграм та рисунків. Нумерація рисунків і таблиць — послідовна. Назви рисунків і таблиць — обов’язкові. Назва рисунка — під ним, назви і номери таблиць — над ними. Формули мають бути набрані у редакторі формул.

Посилання на літературні джерела оформлюються в тексті у квадратних дужках. Номер джерела та номер сторінки відокремлюються комою, номери джерел — комою з крапкою, наприклад: [1, с. 95–106] або [2; 5; 7].

Список використаної літератури подається наприкінці статті в порядку згадування за текстом. По центру над списком джерел заголовок — Література (кегль 12, шрифт напівжирний).